Vezano za Uslove korišćenja usluga informacionog društva i sa njima povezanih usluga paketa pomoći na putu (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja) od 24.05.2022., koji se primjenjuju od 01.06.2022. godine, VOZZI HOLDING B.V., Weerdestein 97 – Amsterdam, Kraljevina Nizozemska (u daljem tekstu: Kompanija), kojeg zastupa direktor Vladimir Šijaković, dana 23.06.2022. godine donosi sljedeći:

KODEKS PONAŠANJA IZVRŠILACA USLUGA KOJE PRUŽAJU PROFESIONALCI PREAMBULA

Usljed potrebe za usklađivanjem svog poslovanja sa potrebama tržišta i osnovnim moralnim principima, kao i u cilju unapređenja odnosa sa Profesionalcima, kao i odnosa sa klijentima, korisnicima usluga, poslovnim partnerima, javnošću i najširim okruženjem, Kompanija ovim Kodeksom uređuje pitanja koja se odnose na profesionalnu etiku i pravila ponašanja izvršilaca usluga koje pružaju Profesionalci i iskazuje svoje principe i pravila.

PREDMET I OBIM PRIMJENE

Član 1.

Kodeks predstavlja ne samo interni akt Kompanije, već se odnosi i na ona lica koja sa Kompanijom u skladu sa Uslovima korišćenja stupaju u ugovorni odnos u svojstvu Profesionalca, kao i na lica koja dolaze u neposredan kontakt sa korisnicima usluga Kompanije, odnosno izvršilaca usluga tih Profesionalaca (u daljem tekstu, zajednički: Izvršioci). Svi izvršioci su dužni da se prema korisnicima usluga, kao i prema javnosti i najširem okruženju u vršenju svojih ugovornih obaveza ponašaju u skladu sa Kodeksom, a usluge koje pružaju izvršavaju prema pravilima i preporukama Kodeksa.

Član 2.

U svom poslovanju Kompanija bezrezervno podržava ideju da u poslu, kao i u životu, samo korektan odnos i odgovorno ponašanje obezbjeđuje uzajamno povjerenje i poštovanje u međuljudskim i poslovnim odnosima.

Član 3.

Poslovanje Kompanije zasniva se na poštovanju zakona, drugih propisa, opštih akata, ugovora između privrednih subjekata i poslovnih običaja. Obaveza Kompanije je da pruži kvalitetnu, jasnu i vjerodostojnu informaciju potencijalnim i trenutnim korisnicima svojih usluga.

Član 4.

Osim svih izvršilaca, principi i pravila ovog Kodeksa obavezuju i sva lica koja su u ime i/ili za račun Kompanije angažovana za obavljanje neke aktivnosti. Njihovo nepridržavanje podrazumijeva utvrđivanje odgovornosti i preduzimanje disciplinskih mera, uključujući i prestanak angažovanja, odnosno ugovornog odnosa.

KLJUČNI PRINCIPI IZVRŠIOCA

Član 5.

Budite ambasador. Osigurajte da sadržaj u vezi sa vama, kao što su tekstovi, slike ili video materijali, bude u skladu sa onim kako biste sebe predstavili na poslu. Ovo je posebno važno ukoliko predstavljate Kompaniju u obavljanju posla.

Član 6.

Identifikacija izvršilaca / Upotreba klauzule. Ukoliko na internetu govorite o Kompaniji ili proizvodima i uslugama koje Kompanija pruža, treba jasno staviti do znanja da ste izvršioci kod Kompanije.

Izvršioci moraju da naglase da ne govore u ime Kompanije. Ukoliko vodite sopstveni sajt ili vaš profil na društvenoj mreži koji je u bilo kom kontekstu povezan sa Kompanijom, na vašem profilu treba da se nađe klauzula poput “Stavovi izraženi na ovom sajtu su lični, a ne servisa Vozzi ili Kompanije koja ga pruža.” Jedino ovlašćeni izvršioci smiju da vrše komunikaciju i daju objave u ime Kompanije.

Član 7.

Razmislite dvaput. Savjetujemo izvršiocima da koriste filtere, liste i grupe u okviru društvenih mreža kako bi odvojili lični od poslovnog sadržaja koji objavljuju. Gdje ovo nije moguće savjetujemo svim izvršiocima, posebno onima koji rade direktno sa klijentima, da im privatni profili budu “prigodni za posao”.

Molimo vas da dvaput razmislite prije nego što se požalite preko interneta na loš kvalitet tuđe robe/usluge. Prodavac robe ili pružalac usluge na koju se žalite je možda sadašnji ili budući poslovni partner Kompanije ili Profesionlaca i možda baš vi budete zaduženi da mu pružite uslugu.

Savjetujemo svima da izbjegavaju učešće u žučnim raspravama i ostrašćenim debatama bilo koje vrste na internetu.

Poštujte osobe sa kojima ste u kontaktu na društvenim mrežama i svoje kolege. Ovo podrazumijeva zabranu etničkih prozivki, rasističkih i seksističkih komentara, pogrdnih izraza, psovki, itd. Napadi na kolege se neće tolerisati ni pod kakvim okolnostima.

Član 8.

Lična odgovornost. Lično ste odgovorni za sadržaj koji objavljujete na društvenim mrežama, blogovima, ili bilo kom drugom mediju. Molimo vas da upamtite kako internet nikad ne zaboravlja. To znači da će sve što objavite biti vidljivo velikom broju ljudi u veoma dugom vremenskom periodu. Ako niste sigurni povodom sadržaja koji hoćete da objavite, konsultujte se sa svojim neposrednim rukovodiocem ili kontaktirajte Kompaniju.

NAČELA POSLOVNE ETIKE

Član 9.

Poštovanje principa i pravila poslovne etike podrazumijeva, ali se njima ne ograničava, sljedeća načela:

 1. profesionalno obavljanje poslovnih aktivnosti;
 2. savjesno i potpuno preuzimanje i izvršavanje obaveza;
 3. obavljanje poslovnih aktivnosti na način kojim se ne ugrožava profesionalni ugled;
 4. korišćenje dopuštenih sredstava za postizanje poslovnih ciljeva;
 5. poštovanje propisa o nespojivim poslovima;
 6. čuvanje poslovne tajne;
 7. izbjegavanje sukoba između ličnih i poslovnih interesa;
 8. uzdržavanje od korišćenja političkog ili drugog uticaja ili pritiska radi ostvarivanja poslovnih ciljeva;
 9. rješavanje sporova sa klijentima, korisnicima usluga i poslovnim partnerima mirnim putem, putem pregovora ili posredovanja, uz nastojanje da se nastave poslovni odnosi;
 10. obavljanje poslovne aktivnosti u skladu sa propisima o zaštiti i unapređenju životne sredine.

Član 10.

Izvršioci su dužni da se međusobno uvažavaju, dopunjavaju, podstiču i motivišu u cilju pružanja što kvalitetnije usluge korisnicima, kao i da isto uvažavanje iskazuju prema tim korisnicima.

Član 11.

Svi izvršioci su ravnopravni u smislu primjene ovog Kodeksa, bez obzira na to kod kog konkretnog Profesionalca su angažovani ili na vrstu i način njihovog angažovanja.

Član 12.

Za kvalitet obavljenog posla svaki izvršilac ima prije svega ličnu odgovornost.

Član 13.

Odnos prema korisnicima i međusobni odnosi izvršilaca zasnivaju se na poštovanju ljudskog dostojanstva i osnovnih ljudskih prava i sloboda.

Član 14.

Izvršioci imaju obavezu da se prilikom pružanja usluga pridržavaju propisa kojima se reguliše bezbjednost i zdravlje.

Član 15.

Izvršioci nisu dužni da se na bilo koji način deklarišu (iskažu) bilo kome, uključujući, ali se ne ograničavajući na klijente Kompanije, druge izvršioce i treća lica sa kojima dolaze u poslovni kontakt, o bilo kom vjerskom, političkom, sindikalnom ili kakvom drugom opredjeljenju.

Izvršioci međusobno poštuju iskazana vjerska, politička i sindikalna opredjeljenja kao i rasnu, nacionalnu i polnu pripadnost svojih kolega i nije dozvoljeno ugrožavanje osnovnih ljudskih prava po bilo kom osnovu.

Član 16.

Dobri međuljudski odnosi jesu uslov za ostvarivanje poslovnih ciljeva. Zadovoljstvo se postiže adekvatnim ispoljavanjem i vrednovanjem stručnih, kreativnih, intelektualnih i moralnih vrijednosti izvršilaca.

Član 17.

Svi izvršioci imaju dužnost da postupaju u najboljem interesu korisnika, u skladu svojim ovlašćenjima i odgovornostima.

Član 18.

Svi izvršioci su dužni da postupaju profesionalno i da rješavaju probleme na koje nailaze u pružanju svojih usluga.

Član 19.

Svaki izvršilac mora da bude disciplinovan, radan i odgovoran za posao koji obavlja, pošten, savjestan, otvoren i korektan u odnosu sa drugima.

Član 20.

Izvršioci svoje međusobne odnose grade na razumijevanju, toleranciji, uvažavanju, povjerenju i spremnosti na saradnju, stvarajući pozitivnu radnu atmosferu.

Član 21.

Obaveza svakog izvršioca je da se pridržava osnovnih društvenih principa u pogledu ponašanja u radnom prostoru, obraćanja i komunikacije sa ostalim izvršiocima, klijentima, korisnicima usluga, poslovnim partnerima i drugim licima, lične urednosti i primjerenog oblačenja, kao i urednosti radnog mjesta, izbjegavanja stvaranja nepotrebne buke i remećenja ostalih izvršilaca u radu.

Član 22.

Izvršioci su dužni da se uzdrže od komentarisanja klijenata, korisnika usluga i poslovnih partnera, kao i davanja neprimjerenih komentara u bilo kojoj komunikaciji.

Član 23.

Izvršiocima je zabranjeno dijeljenje sadržaja na društvenim mrežama koji je u vezi sa poslovanjem Kompanije i koji bi mogao štetno uticati na poslovni ugled i reputaciju Kompanije, kao i dovesti do nastanka bilo koje štete.

Član 24.

Obaveza svakog izvršioca jeste da aktivno traži rješenje problema sa kojima se susreće u obavljanju usluge koje pruža, kao i da o njima obavještava svoje nadređene i da kritički sagledava rezultate svog postupanja.

Član 25.

Prilikom konkretnog pružanja usluga, svi izvršioci uživaju jednaka prava i ne mogu biti ograničeni u ostvarivanju svojih prava bez obzira na pol, rasu, boju kože, jezik, vjeroispovest, nacionalno ili socijalno porijeklo, vezu sa nekom nacionalnom manjinom, članstvo u političkim i sindikalnim organizacijama, imovno stanje, rođenje ili drugi lični status.

Član 26.

Zabranjena je upotreba opojnih sredstava i alkohola za vrijeme pružanja usluga i njihovo unošenje u radne prostorije ili vozila kojima se pruža usluga.

Član 27.

Izvršilac je dužan da obavijesti svog rukovodioca o nastanku vanrednih situacija kao što su bolest, lični problemi ili neki drugi razlog, kako bi rukovodilac vanrednu situaciju uskladio sa potrebama posla.

Član 28.

Komunikacija u duhu zdrave poslovne saradnje treba da bude imperativ za sve izvršioce.

Član 29.

Izvršioci su dužni da povjerene poslove vrše na način da interes korisnika, odnosno Kompanije ne podrede privatnom interesu, niti da među njima izazovu sukob. Sukob interesa postoji kada izvršilac donosi odluku ili utiče na donošenje odluke kojom se njemu ili povezanim licima stvara imovinska ili neimovinska korist, nepostupajući isključivo u najboljem interesu korisnika odnosno Kompanije.

Član 30.

Izvršioci su obavezni da:

 1. ne koriste imovinu korisnika ili Kompanije u ličnom interesu;
 2. ne koriste povjerljive informacije za uvećavanje lične imovine ili imovine drugih lica;
 3. ne zloupotrebljavaju svoj položaj.

ODNOSI RUKOVODILACA PREMA IZVRŠIOCIMA

Član 31.

Rukovodioci i vodeći menadžment Kompanije i Profesionalaca svojom angažovanošću, primjerenim ponašanjem i poštovanjem pravnih propisa, moralnih i etičkih principa, služe za primjer izvršiocima, doprinose razvijanju poštovanja i povjerenja između izvršilaca i korisnika.

Član 32.

U odnosu prema izvršiocima rukovodioci moraju biti korektni i pravični, bez izuzetaka i pristrasnih osjećanja. Potrebno je da od izvršilaca zahtjevaju stručnost i odgovornost i da ne dopuste da njihove odluke utiču na poslovni odnosi (rodbinske, prijateljske i druge veze). Neophodno je da podstiču timski rad i otkrivaju sposobnosti pojedinaca, da pruže maksimalan doprinos u realizaciji poslovnih ciljeva i da pri tom ne favorizuju pojedince.

Član 33.

Rukovodioci su dužni da poštuju ličnost lica kojima rukovode i da eventualne primjedbe na njihov rad i ponašanje saopšte konkretno i argumentovano.

Član 34.

Osnovna obaveza rukovodioca jeste usmjerenost na ciljeve, organizovanje posla, praćenje rezultata i preduzimanje mjera da se oni unaprijede.

Član 35.

Od rukovodioca se očekuje da unapređuju timski rad i timski duh i da obezbijede razmjenu znanja.

Član 36.

Rukovodilac mora biti pošten, pravedan i dosljedan i služiti kao primjer poželjnog postupanja i ponašanja.

ODNOSI IZVRŠILACA PREMA RUKOVODIOCIMA

Član 37.

Odnos izvršilaca prema rukovodiocima se zasniva na međusobnom poštovanju i uvažavanju.

Član 38.

Izvršioci izvršavaju povjerene poslove i zadatke od strane rukovodilaca, osim ako nisu u suprotnosti sa zakonom ili ugrožavaju njihovu ličnu sigurnost.

Član 39.

Izvršioci ukazuju rukovodiocima na mogućnosti uspješnije i efikasnije realizacije povjerenih radnih zadataka u cilju boljih poslovnih rezultata.

Član 40.

Eventualni problemi se rješavaju u dobronamjernoj, neposrednoj i konkretnoj komunikaciji između onih kojih se tiču problemi, a ako to nije moguće, rješavanje treba usmjeriti licima na višem hijerarhijskom nivou.

ODNOSI IZVRŠILACA PREMA KLIJENTIMA – KORISNICIMA

Telefon

Član 41.

Izvršilac je dužan da u poslovnom telefonskom razgovoru uvijek bude profesionalan, zainteresovan, učtiv i kratak.

Telefonski razgovor se uvijek započinje predstavljanjem, navođenjem imena izvršioca i kraćim nazivom Kompanije odnosno Profesionalca koji ga je angažovao.

Izvršilac ne ostavlja poruku da ga osoba čija je usluga ili informacija traži nazove kasnije. Izvršilac odgovara na poslovnu poruku odmah ili u najkraćem mogućem roku.

Izvršilac izbjegava privatne razgovore telefonom, posebno u prisustvu korisnika. Izvršilac nastoji da svaki službeni razgovor završi u prijateljskom i pozitivnom tonu.

Pisma – e-mail

Član 42.

Na poslovnim pismima se uvijek navodi Profesionalac i funkcija, odnosno radno mjesto izvršioca koji pismo piše, kao i svi neophodni kontakt podaci.

Pismo korektno nasloviti na osobu, navodeći njenu funkciju i firmu. Stil pisanja se prilagođava temi i osobi kojoj se piše.

Uvijek se provjerava da li ima grešaka u pismima i drugim porukama.

Na pisma i e-mail-ove se odgovara odmah ili u najkraćem mogućem roku.

Ukoliko je potrebno da još neko od izvršilaca bude upoznat sa primljenom ili poslatom poštom, uvijek se bez odlaganja prosljeđuje pismo ili e-mail i toj (tim) osobi. 

Sastanci

Član 43.

Pri zakazivanju jasno definišite cilj sastanka.

Cilj sastanka određuje i krug lica koji se pozivaju i koji mu prisustvuju.

Pri prijemu klijenata, izvršioci koji nisu pozvani i nisu aktivno poslovno uključeni ne treba da prisustvuju sastanku.

Odluku o tome ko prisustvuje sastancima donosi organizator sastanka, a po potrebi i Kompanija.

Svakom izvršiocu pri prijemu klijenata potrebno je obezbijediti slobodnu prostoriju (bez prisustva drugih izvršilaca) u zakazanom terminu sastanka. Ukoliko to nije moguće, izvršioci koji su sticajem okolnosti prisutni nikako ne smiju da se miješaju u poslovni razgovor, ako eksplicitno nisu zamoljeni ili pitani za nešto od organizatora sastanka.

Na poslovnim sastancima nikada ne govorite o poslovima u kojima niste kompetentni i koji ne spadaju u opis vašeg radnog mjesta. U poslovni sastanak uvijek uključite najkompetentniju osobu (ili više njih) iz pojedinih oblasti, prema nivou znanja koja su za taj sastanak potrebna.

Na sastancima se držite teme sastanka i ne pravite digresije, odnosno ne pričajte o temama koje nemaju direktne veze sa poslom koji se obavlja. Ukoliko klijent to radi, imajte razumijevanja za to ukoliko je to u interesu posla, ali diskretno se potrudite da vratite razgovor na poslovni nivo.

Klijenti za koje procjenite da samo troše svoje i vaše vrijeme, na kulturan, ali i jasan način spriječite u tome.

PRAVILA O KORIŠĆENJU DRUŠTVENIH MREŽA

Član 44.

Pravila za korišćenje društvenih mreža su propisana sa ciljem da se definišu očekivanja Kompanije od izvršilaca, bilo da su ovlašćeni predstavnici Kompanije u javnom digitalnom prostoru ili se na internetu predstavljaju kao izvršioci Kompanije.

Aktivnost na društvenim mrežama tokom radnog vremena i nakon njega, utisak koji ostavljaju izvršioci kod Kompanije i utisak o Kompaniji ili njenom poslovanju je središnje mjesto ovih Pravila.

Član 45.

Ova Pravila pomažu da se Kompanija, njeno poslovanje i njen žig, odnosno oznaka pod kojima posluje, zaštite od negativnog publiciteta time što razjašnjava šta jeste, a šta nije prihvatljivo ponašanje na društvenim mrežama.

Područje primjene pravila o korišćenju društvenih mreža

Član 46.

Pravila o korišćenju društvenih mreža se posebno odnose na one izvršioce koji:

 • posjeduju profil na nekoj od društvenih ili poslovnih mreža (poput LinkedIn-a, Facebook-a, YouTube-a, Google+ i slično) i objelodanjuju da su izvršioci za Kompaniju, bilo kao zvanični glasnogovornici ili u kontekstu lične informacije ili
 • dijele bilo kakve informacije vezane za svoj posao u Kompaniji ili o proizvodima i uslugama Kompanije ili
 • objavljuju komentare, recenzije i ostale sadržaje na forumima, društvenim mrežama, vebsajtovima ili blogovima, bilo lično, bilo u sklopu profesije ili
 • su aktivni na mikro-blog platformama (poput Twitter-a).

Pravila za sve Izvršioce

Član 47.

Izvršioci ne bi trebalo da koriste društvene mreže u privatne svrhe tokom radnog vremena.

Član 48.

Samo ovlašćena lica mogu zvanično da predstavljaju Kompaniju na bilo kojoj društvenoj mreži. Ako niste sigurni ko je ovlašćeno lice, kontaktirajte rukovodioca Profesionalca ili nekog od zastupnika Kompanije.

Član 49.

Izvršioci su odgovorni za stavove iskazane na društvenim mrežama, a koji nisu u skladu sa ovim pravilima, stoga se apeluje na diskreciju i domaće vaspitanje.

Član 50.

Izvršioci mogu da daju lični doprinos (ne kao zvanični predstavnik Kompanije, već kroz objavljivanje na ličnom profilu) na temu automobilizima, pružanja usluga ili tema vezanih za rad Kompanije, uz isticanje da su izvršioci kod Kompanije, dokle god to ne predstavljaju kao zvaničan stav Kompanije ili se nude da riješe neki problem u vezi sa radom Kompanije. Ovakvim problemima će se baviti ovlašćena lica Kompanije.

Član 51.

Izvršioci ne smiju da komentarišu problem ili temu u vezi sa Kompanijom tako da se čini da njihovi komentari (pozitivni ili negativni) dolaze od nekoga ko nije zaposlen u Kompaniji.

Član 52.

Kreiranje određene grupe ili administriranje zvanične grupe koja objavljuje informacije o grupi kao i oblastima u kojima Kompanija posluje zahtijevaju odobrenje rukovodioca.

Član 53.

Ako lice u svojstvu izvršioca želi da predstavlja Kompaniju ili otvori grupu, potrebno je da kontaktira Kompaniju.

Član 54.

Ukoliko izvršioca kontaktira predstavnik štampanih ili digitalnih medija povodom sadržaja koji je objavljen na internetu u vezi sa Kompanijom, potrebno je da se taj predstavnik uputi na rukovodioca Kompanije, uz obrazloženje da izvršilac nema ovlašćenje da nastupa, niti da daje izjave ili komentare u ime Kompanije.

Član 55.

Izvršioci ne smiju da objave bilo kakve informacije o klijentima i korisnicima usluga Kompanije. Ovo se posebno odnosi ne samo na ime i prezime, registarske oznake, vrijeme i mjesto pružanja usluge, već se odnosi na apsolutno svaki aspekt pružanja usluge korisniku. Ako je izvršilac u nedoumici da li neku informaciju može da objavi, potrebno je da prije objavljivanja kontaktira rukovodioca koji će odlučiti o objavljivanju takve informacije.

Član 56.

Objavljivanje na društvenim mrežama može da dovede do medijskih objava. Ako izvršioca kontaktira predstavnik medija, prije nego što bilo šta odgovori, neophodno je da kontaktira Sektor marketinga Kompanije koji će reći kako da postupi.

Član 57.

Obavezno je poštovanje autorskih prava. Ukoliko lice nije nosilac autorskog prava, ne smije ga koristiti. Prije nego što se objavi nečiji autorski rad, potrebno je provjeriti sa vlasnikom autorskih prava da li postoji odobrenje za to.

Član 58.

Zabranjeno je kreirati lični ili nezvanične profile koji sadrže elemente naziva brenda, na primer “Marko VOZZI Marković”, @VozziAna, @IvaVozzi ili @Pera-slepanje-Vozzi i slične.

Zavisna društva i predstavništva

Član 59.

Kako bi se osigurala usklađenost i jasnoća poruke, zavisna društva, predstavništva, njihovi PR predstavnici i zastupnici za oglašavanje ne mogu direktno da objavljuju sadržaje na kanalima društvenih mreža Kompanije, niti da vode sopstvene naloge. Zahtjevi za objavljivanjem PR informacija ili marketinških informacija i YouTube videa treba da budu poslati Kompaniji na odobrenje i objavljivanje (ukoliko je odobreno).

Član 60.

Zavisnim društvima i predstavništvima nije dozvoljeno da pokreću ili budu uključeni u vođenje takmičenja na Facebook-u u saradnji sa Facebook stranicama drugih brendova bez saglasnosti Kompanije. Ovo se odnosi na brendove koji su u partnerstvu sa servisom Kompanije (VOZZi) kao i osobe koje imaju uticaj na internetu.

Prijavljivanje

Član 61.

Vrlo je važno da se odmah prijavi bilo kakvo kršenje ili potencijalno kršenje ovih pravila, tako što će se kontaktirati rukovodilac ili neko od zastupnika Kompanije.

U prijavi je potrebno navesti sljedeće podatke:  ime i prezime osobe koja prijavljuje, poziciju, lokaciju radnog mjesta i podatke izvršioca koji je prekršio ili koji potencijalno krši pravila sa detaljima koji su prijaviocu poznati. Vaše ime će ostati tajna.

Svako ko prijavi sumnju o kršenju ili kršenje ovih pravila uživa punu zaštitu u smislu zakona kojim se štiti položaj uzbunjivača.

ZVANIČNI KANALI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA I KONTAKTI

Član 62.

Kompanija ima sljedeće zvanične kanale komunikacije na društvenim mrežama:

Član 63.

Kompanija ima sljedeće zvanične kontakte:

POŠTOVANJE POLITIČKIH PRAVA IZVRŠILACA

Član 64.

Izvršioci imaju pravo da, u skladu sa Ustavom i zakonima, aktivno učestvuju u političkom životu, van radnog vremena i izvan radnog mjesta, a ostvarivanje prava po osnovu rada nije uslovljeno političkim angažmanom izvršilaca.

Član 65.

Zabranjeno je koristiti svoj položaj u privrednom subjektu ili imovinu privrednog subjekta radi pružanja političke podrške nekom kandidatu, političkoj stranci, pokretu ili grupi.

Član 66.

Izvršiocima nije dozvoljeno da ističu svoj status u privrednom subjektu kada istupaju u ime političke stranke, pokreta ili grupe.

KONKURENCIJA

Član 67.

Izvršioci mogu direktno ili indirektno biti angažovani od bilo kog trećeg lica za pružanje istih ili sličnih usluga koje pružaju korisnicima, bez ograničenja, s tim što korisnici Kompanije imaju prednost u pružanju usluga.

Član 68.

Aktivan status izvršioca u bilo kom udruženju ili organizaciji ne zahtjeva nikakvo ni prethodno ni naknadno odobrenje. Angažman izvršilaca izvan Profesionalca odnosno izvan usluga koje se pružaju korisnicima Kompanije, bilo da je uz nadoknadu ili bez nje, ne smije ugroziti pružanje usluga korisnicima Kompanije, pri čemu se pod ugrožavanjem smatra obavljanje posla ukoliko oduzima vrijeme i pažnju neophodnu za visok kvalitet usluga koje se pružaju.

POSLOVNA TAJNA I POVERLJIVE INFORMACIJE

Član 69.

Izvršioci su dužni da čuvaju poslovnu tajnu do koje su došli u vršenju posla. Poslovnom tajnom smatra se svaka informacija ili podatak čije bi neovlašćeno otkrivanje trećim licima moglo nanijeti štetu Kompaniji ili bi moglo koristiti konkurentima.

Član 70.

Kao što je to propisano opštim aktima Kompanije, povjerljive informacije obuhvataju saznanja koja se odnose, ali nisu ograničena na:

 1. pregovore, ugovore sa klijentima, korisnicima usluga, poslovnim partnerima i drugim licima, kao i na poslovne planove privrednog subjekta koji nisu poznati javnosti;
 2. druge poslovne transakcije koje su u toku ili predstoje, naročito ako se odnose na statusne promjene i promjene vlasničke strukture;
 3. istraživanja i dalji razvoj privrednog subjekta, patente i inovacije;
 4. podatke o klijentima, korisnicima usluga, poslovnim partnerima i izvršiocima;
 5. know-how;
 6. neobjavljene informacije o uslugama;
 7. neobjavljene finansijske i računovodstvene informacije;
 8. druge informacije čije objavljivanje može uticati na ugled privrednog društva.

Član 71.

Ne smatra se odavanjem poslovne tajne niti povjerljivih podataka privrednog subjekta saopštavanje informacija čije je objavljivanje obavezno na osnovu zakona, odnosno koje su u vezi sa povredom zakona, povredom dobre poslovne prakse ili principa poslovnog morala.

Član 72.

Izvršioci i članovi njihovih porodica ne smiju koristiti povjerljive informacije i poslovne mogućnosti u cilju pribavljanja materijalne ili nematerijalne koristi za sebe ili za povezana lica.

Član 73.

Podaci o korisnicima usluga i poslovnim odnosima sa njima imaju karakter povjerljivih podataka i ne mogu biti saopšteni trećim licima. Podaci o korisnicima usluga mogu biti saopšteni bez njihove saglasnosti pravosudnim organima samo na osnovu adekvatnog sudskog naloga.

ZABRANA PODMIĆIVANJA I PRIMANJA MITA

Član 74.

Svaka pojava koja predstavlja mito mora odmah biti prijavljena Kompaniji. Poštovanje ovog pravila od posebnog je značaja za ugled Kompanije, kao i kvalitet odnosa Kompanije sa poslovnim partnerima.

Član 75.

Izvršilac ili član njegove porodice ne smije nuditi, davati, stavljati u izgled, obećavati ili prihvatiti novac, stvar, pravo, uslugu, poklon veće vrijednosti ili mogućnost uticaja od drugog lica koje je u poslovnom odnosu sa Kompanijom.

Član 76.

Poklonom veće vrijednosti smatra se novac, stvar, pravo ili usluga, kao i svaka druga korist dobijena ili izvršena bez plaćanja odgovarajuće novčane naknade, uz naknadu po znatno nižoj cijeni od tržišne ili bez odgovarajuće protivčinidbe, a čija vrijednost prelazi jednu polovinu iznosa prosječne mjesečne neto zarade u Bosni i Hercegovini.

Član 77.

Dozvoljeno je prihvatanje i davanje poklona manje vrijednosti, osim ako prihvatanje takvog poklona ne predstavlja uslov za zaključenje posla ili dovodi poklonodavca u povoljniji položaj u odnosu na konkurente.

POSTUPANJE SA IMOVINOM KOMPANIJE

Član 78.

Očuvanje i uvećavanje imovine je od odlučujućeg značaja za obezbjeđenje urednog izvršavanja preuzetih obaveza i kvaliteta poslovanja.

Član 79.

Izvršioci su odgovorni za očuvanje, uvećavanje i racionalno korišćenje stvari koje čine imovinu Kompanije, a koje su im povjerene za obavljanje posla.

POŠTOVANJE KODEKSA

Član 80.

Poštovanje Kodeksa jeste obaveza svih izvršilaca.

Član 81.

Kodeks ponašanja izvršilaca se primjenjuje neposredno. Nepoštovanje Kodeksa predstavlja povredu ugovornog odnosa i može biti sankcionisano prestankom tog ugovornog odnosa.

Član 82.

Kompanija ima sjedište u Amsterdamu, Nizozemska, a zajedno sa njenim organizacionim jedinicama/članicama Holdinga posluje kako u zemljama Evropske unije, tako i van Evropske unije; namjera je Kompanije da pravila budu usaglašena sa svim jurisdikcijama na čijem području posluje. Shodno tome, ukoliko se ovaj Kodeks kosi sa važećim lokalnim zakonskim regulativama, Kompanija će poštovati lokalne zakonske regulative. Dodatno, Kompanija može da usvoji regionalne ili propise koji važe u nekoj državi u vezi sa ovom temom kako bi se prilagodila lokalnim uslovima ili zakonskim regulativama, a izvršioce u jurisdikciji gdje se to primjenjuje će obavijestiti o tome.

TUMAČENJE KODEKSA

Član 83.

Izvršilac koji ima nedoumicu u pogledu tumačenja ili primjene neke odredbe ovog Kodeksa treba da se obrati Kompaniji.

Član 84.

Lice na koje se Kodeks odnosi dužno je da o povredi odredaba Kodeksa ili o osnovanoj sumnji da je povredu učinilo obavezano lice obavijesti lice zaduženo za nadzor nad poštovanjem Kodeksa. Rukovodioci su dužni da ozbiljno pristupe problemu i njegovom rješavanju u skladu sa etikom, vrijednostima i svim pravnim propisima.

Član 85.

Autentično tumačenje ovog Kodeksa donosi direktor Kompanije.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 86.

Kompanija će sve eventualne izmjene ovog Kodeksa regulisati izmjenama i dopunama (aneksa) istog.

Član 87.

Ovaj Kodeks je sačinjen na srpskom jeziku, ali može biti preveden i na druge jezike. U slučaju postojanja prevoda, pravno dejstvo proizvodi samo verzija koja je na srpskom jeziku.

Član 88.

Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na Internet stranici Kompanije.

U Amsterdamu, dana 23.06.2022.

Objavljeno: 23.06.2022.

Početak primjene: 01.07.2022.

VOZZI HOLDING B.V.

Vladimir Šijaković, Direktor

Potrebna ti je pomoć?

Uvijek možeš da se osloniš na naš tim korisničke podrške

Pomoć na putu na dohvat ruke

Upoznaj VOZZi detaljnije, kontaktirajte nas za više informacija, pričaj sa drugima koji su koristili VOZZi uslugu i mnogo više

Regija
HELP
Email Support
Call Centar

Copyright © 2022 VOZZi Holding B.V., Netherlands. Sva prava zadržana.